Arealmangler

Arealmangler ved boligkøb

Der foreligger en arealmangel, hvis ejendommens areal er mindre end angivet i købsaftalen. Ofte ligger den ejermeddelelse, som Bygnings- og boligregistret (BBR) udfærdiger til alle ejendomme til grund for den arealstørrelse, der angives i købsaftalen. Disse ejermeddelelser er gjort offentligt tilgængelige, men er undertiden behæftet med fejl. Som følge heraf kan spørgsmålet om arealmangler opstå i forbindelse med ejerskifte af en bolig.

Ansvaret for arealmangler

Har man erhvervet en ny bolig, og det efterfølgende viser sig, at ejendommens faktiske areal adskiller sig fra, hvad der er angivet i købsaftalen, melder spørgsmålet sig, om man kan kræve en godtgørelse for arealmanglen og i bekræftende fald af hvem.

Retspraksis om arealmangler

Retspraksis har med to principielle domme fra Højesteret fastslået, at en arealmangel anses som en mangel ved boligen i retlig forstand, da boligens areal normalt er af afgørende betydning for boligens pris. Spørgsmålet er herefter, om køberen kan drage sælger til ansvar for manglen og kræve enten erstatning eller anden økonomisk kompensation af denne.

Hvornår kan sælger ifalde annsvar for arealmangler?

En sælger kan drages til ansvar for arealmangler, såfremt denne har haft kendskab til manglen og fortiet forholdet over for køber eller, hvis sælger har afgivet en garanti for, at boligens areal er større, end det reelt er. I disse situationer er sælgeren erstatningsansvarlig over for køber.

Forholdsmæssigt afslag

Hvis der ikke er noget at bebrejde sælgeren, og denne blot har videregivet oplysningerne i BBR, er køber ikke helt afskåret fra at kræve en godtgørelse, da man i stedet kan gøre krav på et forholdsmæssigt afslag i købesummen gældende. Et afslag i købesummen udmåles normalt som differencen mellem købesummen og ejendommens egentlige værdi med manglen taget i betragtning.
Oplysningerne i BBR er som før nævnt undertiden ikke altid korrekte, hvorfor det er vigtigt som sælger at sikre sig, at boligens areal er korrekt angivet i forbindelse med et salg. I sidste ende bærer sælgeren ansvaret for, at arealet fremgår korrekt i købsaftalen.

Du kan læse mere om fysiske fejl og mangler og entrepriseret her.

Hjælp til arealmangler?

Bliv kontaktet af din boligadvokat i dag!