Fortrydelsesret boligkøb

Der tilkommer køber af fast ejendom en lovbestemt fortrydelsesret i medfør af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For at være omfattet af reglerne, er det en betingelse, at man er forbruger i lovens forstand. Dette indebærer, at ejendommen hovedsagligt skal tjene til beboelse for køberen modsat, hvad der gælder for erhvervsvirksomhed, hvor ejendommen hovedsagligt anvendes til erhvervsmæssig virksomhed. Som følge af denne afgrænsning er ejendomme såsom momsregistrerede landbrugsejendomme og timeshare-lejligheder ikke omfattet af reglerne om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom.

Hvad koster det at fortryde et boligkøb?

Ønsker køber at gøre brug af sin lovhjemlede fortrydelsesret, er fortrydelsen betinget af, at køber skal betale en godtgørelse til sælger svarende til 1% af købesummen. Hvis køber allerede har erlagt en del af købesummen til sælger, og dette beløb overstiger, hvad der svarer til 1% af købesummen, kan sælger ved tilbagebetalingen blot modregne sit krav hos køber. Hvis denne godtgørelse ikke betales til sælger inden fristens udløb, så er køber bundet af handlen.

Den tidsmæssige frist for at fortryde

Den tidmæssige frist for at fortryde et køb af fast ejendom er 6 hverdage fra aftalens indgåelse. Inden fristen udløber, skal køber give sælger eller dennes repræsentant (i almindelighed sælgers ejendomsmægler) en skriftlig meddelelse om, at køberen ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende. Betingelsen om skriftlig meddelelse til sælger eller dennes repræsentant er opfyldt, når blot underretningen er kommet frem til en af dem. Det er ikke nødvendigt, at sælger eller dennes repræsentant faktisk er blevet klar over, at køber ønsker at træde tilbage fra ejendomshandlen. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at lørdage ikke anses for en hverdag, hvorfor køber altid har en hel weekend i betænkningstid ud over de 6 hverdage.

Køber afgiver tilbud

I de situationer, hvor køber har underskrevet købsaftalen først og derved afgivet købstilbud til sælger, regnes fristen fra tidspunktet for sælgers accept, hvilket i praksis er fra tidspunktet for sælgers underskrift.
Antages det, at sælger endnu ikke med sin underskrift har accepteret købers fremsatte tilbud, har køberen imidlertid mulighed for at træde tilbage uden, der påhviler denne nogen forpligtelse til at betale sælger en godtgørelse. I et sådant tilfælde er køberen ikke bundet af sit tilbud om at købe ejendommen. Det er her uden betydning, at sælger er klar over, at køber har fremsat et tilbud. Sammenholdt med aftalelovens almindelige regler om tilbud og accept af tilbud er dette en særlig regel, der gælder ved forbrugerkøb af fast ejendom med det formål at udvide beskyttelsen af køberen i en ejendomshandel. Reglen finder derfor alene anvendelse, såfremt køberen anses for at være forbruger i lovens forstand.

Sælger afgiver tilbud

Omvendt kan situationen også være den, at sælger har underskrevet købsaftalen først og derved fremsat tilbud til køber. 6-dagesfristen regnes i dette tilfælde allerede fra tidspunktet for købers kendskab til det af sælgeren fremsatte tilbud. Køberen kan på baggrund heraf havne i den specielle situation, at fortrydelsesfristen allerede er udløbet, forinden køberen har nået at underskrive købsaftalen.

Kan køber fortryde efter indflytning?

Køber kan på visse betingelser stadig nå at træde tilbage fra købet efter indflytning. Det forudsætter, at ejendommen stilles til sælgers disposition, inden fristens udløb samt, at boligen tilbageleveres i væsentlig samme stand som ved overtagelsen. Køber kan derfor ikke træde tilbage i de tilfælde, hvor denne allerede har foretaget ændringer på ejendommen.
Er der sket skader eller forringelser på ejendommen, mens køber har haft rådighed over den, skal køber sørge for udbedring af disse. Sælger bærer modsat ansvaret, hvis der er tale om skader som følge af hændelige uheld, hvor køber ikke kan gøres ansvarlig. Dette gælder uafhængigt af, om køber har haft rådighed over ejedommen, men det er købers opgave at bevise, at skaderne ikke skyldes uagtsom opførsel.

Kan køber fortryde, selvom skødet allerede er tinglyst?

At køber allerede har fået tinglyst sin adkomst til ejendommen er ej heller til hinder for at fortryde handlen, men det kræver, at køber aflyser skødet igen, inden 6-dagesfristen udløber.

Købers advokatforbehold

Køber og sælger kan aftale at indskrive et advokatforbehold i aftalen. I almindelighed indebærer dette, at køber betinger den endelige aftale af, at købers boligadvokat skal godkende handlen inden for en vis frist. Først når advokaten har godkendt, er køber bundet af aftalen. Ønsker køber, som følge af advokatens manglende godkendelse, at træde tilbage fra købsaftalen, kan dette ske uden at betale sælger en godtgørelse svarende til 1 % af købesummen. Det er derfor altid en fordel for køber at få skrevet et advokatforbehold ind i aftalen og særligt, fordi advokaten normalt ej heller behøver at begrunde, hvorfor handlen ikke kan godkendes, medmindre det fremgår af advokatforbeholdet, at manglende godkendelse kræver en juridisk begrundelse.

Der findes to forskellige måder at formulere et advokatforbehold på. Den første mulighed er, at handlens gennemførelse kræver godkendelse af købers advokat, og såfremt denne ikke godkender handlen inden for en i aftalen fastsat frist (typisk 3-5 hverdage), er køber ikke bundet. En anden mulighed er, at handlen gennemføres, hvis ikke advokaten har modsat sig dette inden for fristen. Den første formulering er mest til købers fordel, hvorimod den anden formulering er mest relevant for sælgeren.