Skat ved boligsalg?

Ifølge den såkaldte parcelhusregel kan en ejer sælge sin bolig uden at betale skat af en eventuel fortjeneste ved videresalg. Et skattefrit boligsalg efter parcelhusreglen kræver, at tre betingelser er opfyldt. For det første skal ejendommen være et en-eller to-familiehus eller en ejerlejlighed. For det andet skal ejendommen have tjent til bolig for ejeren alene eller dennes husstand i ejertiden. Den sidste og tredje betingelse er, at ejendommens samlede grundareal skal være mindre end 1.400 kvadratmeter. Er der tale om et grundareal, der overstiger de 1.400 kvadratmeter, kan ejendommen kun sælges skattefrit, såfremt en udstykning ikke er mulig eller, hvis en sådan udstykning bevirker en væsentlig forringelse af det resterende areal eller bebyggelse.

Tjent til bolig

Kravet om, at ejendommen skal have tjent til ejerens eller dennes husstands bolig er opfyldt, såfremt familien reelt har beboet ejendommen i hele eller en del af ejertiden. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at have registreret sin folkeregisteradresse eller foretage lignende registreringer på ejendommen. Som følge af, at ejendommen skal tjene til bolig, kræver det, at ejendommen skal være godkendt til beboelse og, at ejeren ikke sideløbende har rådet over en anden ejendom.

Boligens anvendelse på salgstidspunktet

Det er ikke et krav, at ejendommens ejer eller dennes familie bebor ejendommen på salgstidspunktet, men i tilfælde af udlejning kræves det, at ejendommen anvendes som bolig for lejeren. Anvendes ejendommen i stedet til et erhvervsmæssigt formål i tiden mellem ejerens fraflytning og salget, er det en betingelse, at kravet om at tjene til familiens bolig på ny skal opfyldes. Det betyder, at familien endnu en gang reelt set skal anvende ejendommen som deres bolig for at undgå beskatning i forbindelse med salget.

Hvad forstås ved ”ejerens husstand”?

Ejerens hustand udgør i almindelighed ejerens ægtefælle samt børn under 18 år. Børn anses i så henseende ikke som en del af husstanden, såfremt de ikke bor sammen med deres forældre. Som følge heraf bliver forældre beskattet ved videresalg af en bolig, de har erhvervet som led i et forældrekøb med det formål, at barnet skal bebo ejendommen.

Du kan læse mere om salg af fast ejendom fra et dødsbo her og her.

Her kan du læse mere om en dødsbo advokat