Skøde

Har man erhvervet sig en fast ejendom, skal man registrere sin adkomst i et offentligt register. Dette skal gøres ved at anmelde skødet til tinglysning i tingbogen, hvori ejendommen får sit eget blad. Det er også her andre rettigheder såsom panterettigheder, servitutter eller brugsrettigheder med videre bliver tinglyst. Ved tinglysning af skødet afskæres den tidligere ejers kreditorer ligeledes fra at gøre udlæg i ejendommen.
Tinglysningssystemet er digitalt, hvorfor anmeldelsen skal ske på tinglysning.dk med digital signatur eller NemID. Som følge af den elektroniske anmeldelse bliver de registrerede oplysninger i tingbogen gjort offentligt tilgængelige på tinglysning.dk. Det er i forbindelse med skødets tinglysning muligt at give eksempelvis en advokat fuldmagt til at søge skødet tinglyst for en.

Hvad skal et skøde indeholde?

Når et skøde anmeldes til tinglysning, skal det indeholde oplysninger angående ejendommens matrikelnummer, adresse, købesummens størrelse, dato for ejendommens overdragelse samt angive, hvem sælger og og køber er. Det skal desuden fremgå, hvor stor en del af ejendommen, der overdrages. Modsat købsaftalen er skødet en registrering af den nye ejers ret til ejendommen. Skødet har hverken til formål at sikre handlens gennemførelse i overensstemmelse med købsaftalen eller fastsætte vilkår for selve ejendomshandlen.

Retsanmærkning

Hvis et skøde tinglyses med en retsanmærkning, betyder det, at tinglysningsretten gør den nye ejer opmærksom på, at et forhold er til hinder for at tinglyse skødet i fuldstændig overensstemmelse med anmeldelsen. Et skøde kan eksempelvis tinglyses med retsanmærkning, såfremt den tidligere ejer endnu ikke har aflyst et lån på ejendommen.

Prisen på tinglysning af skøde

Prisen for at tinglyse et skøde er en tinglysningsafgift, der udgøres af et grundbeløb på 1.660 kr. og 0,6 % af købesummen eller ejendommens værdi.

Læs eventuelt mere på Skoedeskrivning.info