Sommerhus og bopælspligt

Udlændinges sommerhuskøb i Danmark

Dansk lovgivning begrænser som udgangspunkt udlændinges ret til at erhverve fast ejendom i Danmark. Købers bopæl er afgørende for købers ret til at erhverve fast ejendom i Danmark. Har man hverken bopæl i Danmark og heller ikke tidligere har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, forudsætter retten til boligkøb en særlig tilladelse fra Justitsministeriet. De 5 års bopæl i landet behøver ikke nødvendigvis at være sammenhængende. Bedømmelsen lægger vægt på, om bopælen i Danmark anses at have varig karakter. Kriteriet gælder for både danskere som udlændinge.

EU-borgeres adgang til Køb af fast ejendom i Danmark

Justitsministeriet har udstedt en bekendtgørelse om erhvervelse af fast ejendom for så vidt angår visse statsborgere i EU-lande. Denne bekendtgørelse er en undtagelse til hovedreglen om bopælskrav, fordi denne udelukkelse af udlændinge imidlertid ikke stemmer overens med EU’s principper om arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er dermed muligt for EU-borgere at købe fast ejendom i Danmark. Afgørende er herefter i stedet købers statsborgerskab og ikke bopæl eller tidligere opholdssted.

Særlige regler om sommerhuskøb

For sommerhuskøb gælder der en undtagelse til reglen om EU-borgeres ret til at erhverve fast ejendom i Danmark. Hvis man ønsker at købe et sommerhus i Danmark, er det ikke tilstrækkeligt, at være EU-borger. Her gælder hovedreglen om fast bopæl i Danmark. Det er en betingelse, at man skal have fast bopæl i Danmark for tidspunktet for boligens erhvervelse eller tidligere have opfyldt kravet om fast bopæl i en periode på minimum 5 år.

Særlig tilknytning til landet

Lever man som udlænding ikke op til bopælskravet, har man alligevel mulighed for at få tilladelse til at erhverve et sommerhus i Danmark. Der gælder en undtagelse til bopælskravet, hvorefter man kan erhverve fast ejendom i Danmark, hvis man har en særlig tilknytning til landet. Det kan eksempelvis anses som en særlig tilknytning, at man har nær familie, der bor i Danmark eller i øvrigt har en særlig erhvervsmæssig, kulturel eller økonomisk tilknytning. Det kan eksempelvis også være, at man har en særlig tilknytning til selve ejendommen eller tidligere har opholdt sig i Danmark. Justitsministeriets bedømmelse af ansøgerens særlige tilknytning beror på en konkret og samlet vurdering af ansøgerens øvrige forhold.

Ejendomserhvervelse på særligt grundlag

Yderligere eksisterer der en undtagelse til bopælskravet ved erhvervelse af sommerhus på andet grundlag end ved direkte handel. Det vil sige, at bopælskravet ikke er til hinder for, at man som udlænding er berettiget til at arve et sommerhus i Danmark. Kravet om bopæl behøver i disse tilfælde derfor ikke være opfyldt. Tilsvarende gælder, såfremt den ene ægtefælle som følge af skilsmisse, overtager et sommerhus, som denne umiddelbart ikke normalt ville være berettiget til at købe, hvis sommerhuset overtages af en efterlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo eller, hvis en nærtstående har givet sommerhuset i gave.

Selskabers adgang til sommerhuskøb

Selskaber har friere adgang til at erhverve fast ejendom sammenlignet med private personer, men i relation til sommerhuskøb gælder der nogle begrænsninger, som skal iagttages. Det er kun muligt for selskaber at erhverve sommerhus i Danmark, hvis formålet er erhvervsmæssig brug af ejendommen eller, hvis det alene anvendes til helårsbeboelse. Denne begrænsning har til formål at imødegå omgåelse af de særlige regler, der finder anvendelse for udlændinges erhvervelse af sommerhus i Danmark.