Hvad er en samejekontrakt / samejeoverenskomst?

En aftale mellem to eller flere parter, der sammen ejer en fast ejendom betegnes samejekontrakt / samejeoverenskomst. I tilfælde af eventuelle konflikter mellem parterne har kontrakten til formål at regulere, hvordan den givne problemstilling skal løses. En samejekontrakt er til fordel for alle, der ejer en fast ejendom i fællesskab med andre herunder eksempelvis samlevende, der udgør en væsentlig del af denne gruppe, der ofte erhverver fast ejendom sammen.

Samejekontraktens indhold

Mange forhold angående boligen kan reguleres i en samejekontrakt. Den kan regulere de praktiske og økonomiske forhold angående boligen både imens samejet består, men også i tilfælde af dets opløsning. Det er dog ikke en aftale om ejerforhold. En samejekontrakt kan eksempelvis indeholde retningslinjer for brugen af boligen, fordelingen af de løbende udgifter til ejendommen samt ejendommens vedligeholdelse. Ønsker parterne ikke længere at eje ejendommen i fællesskab, eller ønsker den ene part ikke længere at eje sin andel, er det en fordel på forhånd at have en aftale herom. Det kan ligeledes være en god idé at imødegå den situation, at parterne i enighed sælger boligen og ved hjælp af en aftale i samejekontrakten er parterne klar over, hvordan eksempelvis salgsprovenuet skal fordeles samt hvem, der har ret til at blive boende i ejendommen. På denne måde sikrer parterne sig imod unødige konflikter.

Samejets opløsning

Forholdet reguleres af de almindelige juridiske regler på området, såfremt der ikke foreligger en samejekontrakt mellem parterne. Udgangspunktet er, at alle beslutninger i et sameje skal træffes ved enighed mellem parterne. Konsekvensen ved uenighed er i sidste ende, at samejet må opløses. Kan parterne efterfølgende ej heller blive enige om vilkårene for ejendommens salg samt beboelse, må salget ske ved frivillig auktion. Fremgangsmåden ved frivillig auktion minder om en tvangsauktion derved, at dette ikke alene kan få store udgifter til følge, men også bevirke en væsentlig risiko for økonomisk tab på ejendommen.

Særligt om ugifte samlevende

Det er relevant for alle, der i fællesskab ejer en ejendom at have en samejekontrakt. Særligt for ugifte samlevende, der køber en fælles bolig, kan det være fordelagtigt at have en aftale i tilfælde af, at konfliktsituationer skulle opstå. Dette skyldes, at retsstillingen ved samlivsophævelse ikke er den samme mellem gifte og ugifte samlevende. Retsvirkningsloven finder anvendelse, hvis et ægtepar skilles og regulerer her parternes retsstilling med hensyn til, hvad der eksempelvis skal ske med deres ejendele og den fælles ejendom. Da ugifte samlevendes retsstilling ikke på samme måde er lovreguleret, er det på baggrund heraf en god idé at have aftalt sig ud af disse problemstillinger.

Udvidet samlevertestamente

Ligesom ved tilfælde af samlivsophævelse gælder der ej heller de samme regler for gifte og ugifte samlevende i tilfælde af dødsfald. Det er derfor anbefalelsesværdigt for ugifte samlevende at udfærdige et udvidet samlevertestamente, hvis man ønsker, at lade sin arv tilfalde sin ugifte samlevende. Et samlevertestamente viser sin vigtighed i tilfælde af, at den ene afgår ved døden. Er der ikke indgået en aftale, kan den efterlevende samlever risikere, at denne ikke fortsat kan beholde og bebo deres tidligere fælles ejendom, fordi arven efter afdøde i første række tilfalder dennes børn og i anden række dennes forældre. Uden aftale herom er den efterfølgende samlever med andre ord ikke berettiget til at arve.

Samejekontraktens gyldighed

Som udgangspunkt kan parterne i fællesskab selv udarbejde en samejeoverenskomst, dvs. en almindelig aftale mellem to eller flere parter. Man skal dog være opmærksom på, at der er en risiko ved selv at udarbejde en sådan aftale, da det kan være vanskeligt at tage højde for alle faldgruber og situationer, der eventuelt kan opstå i fremtiden. Aftalen er derimod gyldig på samme måde som, hvis man har søgt rådgivning eller udarbejdet aftalen på baggrund af en skabelon.

Tinglysning af samejekontrakten

Man kan tinglyse en samejeoverenskomst på ejendommens blad i tingbogen. Dette skal orientere omverdenen om de foreliggende aftaler mellem ejerne af ejendommen, men selve tinglysningen har ingen indvirkning på aftalens gyldighed.

Hvis man bor sammen og ikke er gift kan man læse mere om fordelene ved at oprette et udvidet samlevertestamente.

Man kan også læse vores guides til testamente, ægtepagtarveret og arveregler.